Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


138                 FLQBA INDICA.

1. F, dnaamomea (H.f. et T.); foliis lanceolatis basi anguaiatis
cordatis brevissime petiolatis, pedunculis extra-alaribus tmifloris, petalis
oblongis acutis extus sericeis, carpellis globosis breviter pediceflatis
fusco-tomentosis.—Guatteria cinnamomea, Wall. Cat. 6444 I G. mul-
.idnervis, Wall. Cat. 6445!

HAB. In peninsula Malayana ad Penang et Singapur I—(p. a.)

Jrdor, ramis cinereis rogosis. Bamuti fulvo-toxnentosi. foKa 6-10 poll, longa,
2-31 lata, petiolo 2-3 lirieas longo, pnbescente, incrassato, tenoiter coriacea, snperne
glabra, nitida, secus costam jmberola, subtus pubescentia, secus costam nervosque
tonaentosa.' fedunculi solitarii vel bini, Mvo-tomentosi, i-pollicaies, basi bracteolis
2-3-linearibus parvis-mnDiti. Sepala rotundata, acuta, pubescentia, Petala ecqui-
longa, f-pollicaria; exteriora,panflo latiora, cvasse coriacea. Ovaria dense strigosa.
Torus fructus incrassatns. Oarpetta fere pollicaria, pedicello % poll, longo, tomento
denso longo intertexto fosco yestita. Semen erectum, confonne; testa pericarpio

2. P. obliqna (H.f. et T.); foliis snbsessilibus lineari-oblongis
obtuse acuminatis basi parum angostatis oblique cordatis, pedunculis
axillaribus tmiflorts^ pe't'alis oblongis obtusis extus sericeis, carpellis
globosis pedicellatis".
HAB. In peninsula Malayana ad Malacca," Griffith /—(v. #,)
DISTEIB. Borneo, Low !
Atlor. Jfanvuli vimmei, foliosi, glabri, cortice Isevigato niiado fnscescente betn-
lino^pustulis albidis mintltis crebris tubercnlato; partea novelise adpresse pubescentes.
Folia, 4-6 poll, longa* 1-lf lata, petiolo vix lineam longo, rigide coriacea, glaberrima,
utrinque lucida,'subtus pallidiora. Pedunculi ^-1 poll, longi. Sepala rotundata,
pubescentia* Petala. i poll, longa, crasse coriacea, acqaalia. Torus truncatus.
Ovaria strigosa,- snbdefinita. Carpella atro-fueca, glabra, granulosa, pisi majoris
magnitudine, pedicello 4 poll, longo.
3. P.ycatiliflora (H.f. et T.) ; foliis breviter petiolatis lanceolatis
basi vix acutis apice obtuse acuminatis, pedunculis axillaribus fascicu-
latis elongatis, petalis linearibus extus strigoso-villosis.—Uvaria cauli-
flora, Watt. 0^.^64761
HAB. In peninsula Malayana ad Singapur, Wall.!—(v. *. in Herb.
Linn. SocJ)
Arbor ramosissima. Eamuli graofles, virgati, glabri, cortice cinereo nitido vix .
rngnloso> lenticellis minutis sparsia tubercnlato; partes novelise tomentowe. Folia
3-6 poll* longa, 1-lf lata, petiolo viz 2 lineas longo, coriacea, firma, supra glabra,
aitida, subtus aecus costam nervosque pubescentia, reticulato-nervosa. Pedicelli in
aiiHJs foliorum delapsornm subterni, fiBformes, apice aubclavati, 1^-2 poll longi,
pubescentes, ima baai buaeteolis panels squamseformibus munitL Sepala ovata,
jcntiuscula, extos adpresse pflosa, Petala pollicaria, tequilonga; exteriora paullo
latiora. Toru* cylindricus, truncatus. Ovaria strigoso-pilosa. Frvcttu ignotus.
18, GUATTERIA, Euiz et Favonv
Sepala B, rotundatd vel ovata, parva. Petala 6, aestivatione biseria-
tim valvata, plana, orata oblonga yej linearia. Stamina indefinita, lute
cuneata; connective truncate, capitato'; antherarnm loculis dorsalibus
remptis. Ovaria numerosa, oblonga, ovulo 1 e basi erecto. Stylus